ผู้ซึ่งไม่รู้

posted on 04 Mar 2009 07:22 by jm-007
ผู้ซึ่งไม่รู้ ท่านเดินไปในที่ที่ท่านเชื่ออยู่เสมอว่ามันเป็นอย่างนั้น ท่านผู้ไม่รู้ ผู้ซึ่งยืนอยู่บนหนทางที่ไม่เคยเปลี่ยน ท่านผู้ซึ่งปกป้องความคิดของตนเอง ท่านผู้ซึ่่งมีวาทะอยู่เสมอกับว่างเปล่า และท่านเชื่อว่าเหตุแห่งวาทะืี่ืั้ที่แสดงออกไปนั้นถูก ท่านจงมองความไม่รู้ของท่าน จงมองความมืดบอดของท่าน

Comment

Comment:

Tweet